Polityka prywatności

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Dane i informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony, systemu jest Spółka BMS Cars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ulica Harcerska 13, 91-710 Łódź, KRS – 0000840660; NIP:7262681045, adres e-mail: kontakt@bmscars.com, telefon: +48 500 227 228.

Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 1. Klienci, potencjalni klienci.
  a. realizacja umowy z Klientem w tym przekazanie danych klienta dealerowi lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Klienta),
  b. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c. udzielenia odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularza „skontaktuj się z nami”. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, wycofania zgody. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy
  czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku złożenia oferty finansowej na zakup auta jest to : NIP firmy, ewentualnie PESEL, nr dowodu osobistego, dane adresowe.
 2. Osoby odwiedzające profil BMS Cars na portalu społecznościowym Facebook, Instagram.
  a. prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, Instagram, w tym komunikator Messenger, WhatsApp oraz prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Kontrahenci (w tym dostawcy produktów i usług) i osoby wyznaczone do realizacji
  umowy.

  a. realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
  b. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku złożenia oferty finansowej na zakup auta jest to : NIP firmy, ewentualnie PESEL, nr dowodu osobistego, dane adresowe.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, BMS Cars może je ujawniać następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 3. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,
 4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 6. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 7. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 8. Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna,
 9. hotelom i firmom transportowym.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23
RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/. Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub Organizacji Międzynarodowych.

Politykę prywatności można również pobrać w formie dokumentu:

Twoi Eksperci motoryzacyjni!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wyślij zapytanie, a jeśli nie masz czasu na formularz to dzwoń śmiało!